ACResultSetView

Listevisning af poster i Resultatlisten bliver synlig efter at du har lavet en søgning. Du kan lukke og åbne denne widget ved at klikke på ikonet for Resultatlisten i menuen øverst i skærmbilledet. Når listen er aktiv, vises ikonet på en mørkere baggrund.

ACSearchDarkGreyIcon

Denne widget kan kun være aktiv i hovedskærmbilledet i Axiell Collection. Den kan ikke flyttes til et separat browservindue, ligesom de andre widgets kan (ved hjælp af den lille firkant med pil foroven).

Posterne i resultatlisten

Hver række i Resultatlisten viser en enkelt post, hvor der i kolonneformat vises et lille udsnit af de felter, posten består af. Vælg en række ved at klikke på den, for at få vist alle felter i posten i Detaljevisning.

Du kan udvælge flere poster på listen ved at sætte flueben i checkboksen til venstre i rækken. De valgte poster kan udskrives eller gemmes som en liste over poster til senere brug. Hvis du har brugerrettigheder til det, kan markeringerne også bruges til at slette poster, linke poster til en anden datakilde, opdatere udvalgte poster vha. Søg og Erstat-funktionen eller slette posterne.

Klik på den lille pil til venstre i rækken, som peger til højre for at få vist en større version af det linkede billede (hvis det findes). Dette er et hurtigt alternativ til Medieviseren. For at lukke det større billede klikker du igen på pilen til venstre.

ACExpandedThumbnail

Navigering i resultatlisten

Der er tre måder at navigere i søgeresultatet på:

Scroll til den post du har valgt i Resultatlisten og klik på den for at få den vist i Detaljer om posten widget'en.
Klik på navigationsikonerne i den øverste værktøjslinje for at vælge og vise den første, tidligere, næste eller sidste post i søgeresultatet.
 
ACNavigationIcons
Efter at have klikket på en af posterne i Resultatlisten én gang, kan du bruge piletasterne på tastaturet for flytte til et andet felt (feltet med den gennemsigtige blå kant) op eller ned. Når du har valgt en ønsket post, så trykker du på mellemrumstasten for at få den valgte post vist i Detaljer om posten widget'en.
 
ACNavigatingWithArrowKeys

Resultatlisten viser altid det samme søgeresultat som Galleri visningen (hvis den er åben), så de to visninger er synkroniseret. Så snart du har valgt en post i den ene visning, så vil den også være valgt i den anden visning. Du kan godt navigere i Resultatlisten uafhængig, så hvis du scroller ned gennem posterne i den ene visning, så scroller du ikke samtidig ned i den anden visning.

Sortering og ændring af rækkefølge ved hjælp af kolonneoverskrifterne

Hver kolonne viser indholdet i et enkelt felt. Kolonneoverskriften viser navnet på det relevante felt. Du kan trække kolonnerne til venstre eller højre for for at ændre den rækkefølge, kolonnerne bliver vist i.

Resultatlisten kan sorteres via de felter som har tre prikker placeres over hinanden i højre side af kolonneoverskriften (angiver at feltet er et indekseret felt). Klik i midten eller i venstre side af kolonneoverskriften for at starte sorteringen af kolonnen, klik igen, og så bliver der sorteret i modsat rækkefølge og klik endnu en gang, så bliver kolonnen ikke længere sorteret. En lille pil som peger opad ved siden af feltnavnet, fortæller at denne kolonne er sorteret stigende. En pil som peger nedad fortæller at kolonnen er sorteret faldende, og hvis der ikke er en pil, så er kolonnen ikke sorteret. Du kan også klikke på de tre prikker, så åbnes en dropdown-liste, som giver dig mulighed for at vælge imellem Sortér stigende, Sortér faldende og Ingen sortering direkte.
Bemærk at du kan sortere på mere end én kolonne.

ACResultSetSorting

Når du sorterer en resultatliste på et felt som kan gentages, vil du se, at alle eller nogle af posterne optræder flere gange i resultatlisten. Grunden til at poster optræder flere gange på listen er at de bliver vist ligeså mange gange, som det felt der sorteres på findes i posten. Så hvis du vil sortere et søgeresultat på objekttype, og har fundet en post som har to objekttyper, så vil posten forekomme to gange, første gang sorteret efter det første objekttype, og anden gang sorteret efter det andet objekttype.

Brug Indstillinger optionen i menuen for at vælge, hvilke felter der skal vises i Resultatlisten.

Resultatlistens kontekstspecifikke værktøjslinje

Resultatlistens værktøjslinje ses over listen af fundne poster og indeholder funktioner, som knytter sig til denne widget, fra venstre til højre ses først Søg gruppe-ikonet:

Klik på Søg gruppe-ikonet for at åbne en midlertidlig pop-up (ses i version 1.4 ->) som indeholder felterneFelt drop-down liste med alle felterne og Søgeord felt som det næste felt. Der udføres en simpel søgning i den valgte database. Vælg det felt du ønsker at søge i fra drop-down listen til venstre (eller start med at skrive feltnavnet for at filtrer listen), indtast dit søgeord i søgeordfeltet - husk at trunkere med *, hvis du vil søge på et ord, som starter med den søgeterm, som du har tastet ind - og klik på Enter eller klik på Forstørrelsesglas ikonet ved siden af søgeordet, og derefter vil pop-up'en lukke. (Klik på Søg gruppe-ikonet igen, hvis du ikke ønsker at udføre en søgning, og pop-up'en lukker igen uden at udføre en ny søgning)
 
ACSimpleSearchBar
 
Øverst i listen af Felt listen ser du måske (afhængig af hvordan systemet er sat op) a <Fri tekst> eller en <Søge> muligheden. Hvis søgning på fritekst findes, så kan du bruge denne til at søge på flere felter på én gang. (Hvilke felter der bliver søgt i, er sat op af din systemadministrator. Hvis du bevæger musen hen over <Fritekst> feltet får d en liste over hvilke felter der bliver søgt i). Indtast dit søgeord (trunkér evt. med * hvis du ønsker at søge på alle ord som starter med din søgeord) i søgefeltet og klik på Søg ikonet til højre for søgefeltet.
Bemærk at hvis Resultlisten og Galleri viseren begge er åbne, så vil Galleri visningen være synkroniseret med søgningens resultater og vise de samme poster.
Klik på den tomme checkbox ikon i Søge sektionen for at åbne en drop-down menu som viser mulighederne for at markere poster. Markér alle poster bruges når man ønsker at markere alle poster i søgeresultatet på en gang. Poster skal være markerede for at du kan printe, linke til andre databaser eller gemme dem som en gemt søgning. Poster som er markeret i Resultlisten er også markeret i Galleri visningen.
 
ACMarkRecordsDropDown
 
Markeringer til/fra markerer alle ikke markedere poster og fjerner markeringen fra alle markerede poster på en gang. Poster som er markeret i Resultatlisten er også markerede i Galleri visningen.
Behold markerede poster vil fjerne alle ikke markerede poster fra resultatlisten. Bemærk at posterne ikke er slettede, de er kun fjernet fra resultatlisten.
Fjern markerede poster vil fjerne alle markerede poster fra resultatlisten. Igen - bemærk at posterne ikke er slettede, de er kun fjernet fra resultatlisten.
Klik på Redigeringstilstand ikonet over resultatlisten, for at bringe den aktuelt valgte post i redigeringstilstand - men kun i resultatlisten! Denne funktionalitet er en hurtig måde til at redigere data, som er synlig i de kolonner, som du har valgt skal vises i resultatlisten. Klik på ikonet igen for at få posten ud af redigeringstilstand og samtidig få dine ændringer gemt, eller klik på en anden post (dette bringer denne post i redigeringstilstand), derved gemmer du også den første post. Når du gemmer posten, så forbliver alle de data du ikke ser i listevisningen de samme.
ACEditModeIcon
 
ACResultSetEditMode
Slette post(er) åbner en lille dialog, som lader dig slette enten den aktuelle post eller slette alle markerede poster: Den aktuelle post er den, som er fremhævet med mørkeblå/sort på resultatlisten. Sletning af en post er definitivt, og kan ikke fortrydes!
ACDeleteRecordsIcon
 
ACDeleteRecordsDialog
Imens sletningen finder sted, vil du kunne se, hvor langt processen er kommet. Hvis processen tager for lang tid, og du af en eller anden grund ønsker at stoppe slettefunktionen, så klikker du blot på Afbryd. Poster som allerede er slettet vil ikke blive gendannet, men du har standset at flere bliver slettet. Når sletteprocessen er afsluttet (ligegyldigt, om du lod den køre til ende eller ej), så vil du få besked om resultatet af sletningen: Atallet af poster du ønskede at slette, antallet af behandlede poster og antallet af poster som er blevet slettet.
 
ACDeletingRecordsProgressBar
 
Før du sletter en Thesaurus term eller et navn fra Personer og institutions databasen, som linker til (bliver brugt i) andre poster, vil du får en advarsel om at termen eller navnet du er ved at slette, er i brug i en anden database. Hvis du vælger at slette posten alligevel, vil alle linkreferencer til til denne post fra andre databaser samtidig blive fjernet. Dette sker for at være sikker på at der ikke er døde links til de slettede term/navne poster. Bemærk at advarslen ikke fortæller hvor ofte termen er brugt. Den nævner kun den først fundne poster som linker til termen eller navnet.
 
ACDeletingUsedThesaurusTerm
Gem søgning giver mulighed for at gemme en reference til alle posterne i søgeresultatet (inklusiv selve søgeudtrykket) eller mulighed for blot at gemme de markerede poster, som en såkaldt "gemt søgning". Et gemt søgeresultat giver dig mulighed for at genåbne og/eller gentage søgningen fra en tidligere gemt søgeresultat, uden først at skulle skrive søgeudtrykket igen. Se Gem søgeresultat dialog afsnittet for mere information om denne funktionalitet.
ACWriteSetIcon
Administrér gemte søgninger giver dig mulighed for at oprette en ny gemt søgning for markeder poster, at genkøre en gammel søgning ved (Vis) funktionen og få vist posterne fra en gemt søgning i Resultatlisten , og Galleri visningen, at redigere titlen på en eksisterende gemt søgning, at slette gemte søgninger - Du sletter ikke selve posterne, blot den gemte søgning - og tilføje eller slette poster i eksisterende gemte søgninger.
 
ACManagedSavedSearchesIcon
Brug Opret én eller flere poster ikonet (Masseoprettelse) hvis du ønsker at oprette flere poster med identiske data på en gang, eller hvis du blot ønsker at oprette en ny post mens du befinder dig i Resultatlisten .
ACBulkCreateIcon
Se Masseoprettelse af poster kapitlet for at læse mere om denne funktionalitet.
Hvis det er sat op for databasen, vil Axiell Collections gemme alle rettelser som du laver i posterne i den aktuelle database, så alle kan checke alle tidligere ændringer i posten til enhver tid, for at rette fejl eller for at se hvem som har udført en bestemt ændring. En Posthistorik ikonet er så synlig i Resultlisten 's kontekst specifikke værktøjslinje, hvis denne funktionalitet er slået til.
ACRecordHistoryIcon
denne mulighed er også tilgængelig i den popup menu du får,hvis du højreklikker i et felt i listevisningen eller detaljevisningen.
Hvis din datakilde er sat op til det, så kan du også se en Relations ikon plus en drop-down liste i resultatlisten værktøjslinje. Den giver dig mulighed for at linke en eller flere markerede 'link fra' poster i resultatlisten til en eller flere eksisterende 'link til' poster, eller en ny 'link til' post, i en anden datakilde, så linket vil blive registeret i 'link til' posten i den anden datakilde. Markér de poster, som du ønsker at linke, hvorefter Links ikonet bliver aktiv, og du kan i drop-down listen vælge den database, hvortil linket skal dannes.
ACConnections
En Søg dialog åbner, og du får mulighed for at søge en eller flere 'link til' poster, som du ønsker at linke til: Markér de ønskede fundne poster i det nye resultatlistevindue, og klik OK eller klik på Opret knappen for at få mulighed for at oprette en ny post, hvortil du så kan linke 'liste fra' posterne til den nye post.
Hvis din datakilde er sat op til det, så kan du bruge Derive funktionen til at flytte eller kopiere en eller flere poster fra en lignende datakilde til den aktuelle. Hjælpen du ser, når du fører musen hen over ikonen, vil give dig flere detaljer, om hvordan det er sat op.
ACDeriveIcon
Søg og erstat åbner en dialog, hvor du hurtigt kan erstatte et forkert eller forældet udtryk, i enten den valgte post eller i alle markerede poster. Du kan også bruge dialogen til at tilføje en forekomst af et felt under det eksisterende felt. Se Søg og erstat afsnittet for mere information.
ACSearchAndReplaceIcon
Klik på Eksportér ikonet hvis du ønsker at eksportere alle eller de markerede poster i søgesættet til enten Microsoft Excel (bemærk du skal sætte den ønskede separator via Indstillinger), Adlib XML, Calm XML or DScribe Natural. I Eksport dialogen skal du vælge de kolonner (felter) du ønsker at få med i eksporten. Du kopierer de felter du ønsker at eksportere fra feltlisten til venstre til feltlisten til højre og klik OK. (Du kan vælge alle felter således: Klik på det første felt, scroll til det sidste felt, tryk på og hold Shift tasten nede og så klik på det sidste felt). En ny dialogboks vil komme, hvor du kan vælge at åbne resultatfilen i det tilknyttede program (CSV filer kan for eksempel åbnes direkte med Microsoft Excel) eller du kan gemme filen Gem fil på din computer. (Se også den anden eksportmulighed Eksportér til Excel nedenfor.)
 
ACExportIcon
Ikonet Skift placering er ikke standard. Hvis du har den, så giver den brugeren mulighed for at skifte placering for et eller flere objekter som findes i resultatlisten. Samtidig bliver placeringshistorikken opdateret for de valgte poster. Dette er praktisk, hvis den valgte del af posterne eller alle poster i søgesættet skifter placering, og du allerede har flyttet objekterne. Se mere i Skift placering afsnittet for at få mere at vide. Hvis flere flyttemuligheder er specificeret, er du nødt til at vælge hvilken du ønsker at bruge fra en drop-down liste.
ACRunTaskIcon
Klik på Eksportér til Excel ikonet hvis du ønsker at eksportere valgte poster til en .xlsx (MS Excel) fil. De felter som bliver vist som kolonner i Resultatlisten , er de felter som bliver eksporteret til Excel. Alle forekomster af gentagne felter vil blive eksporteret, og vil kunne ses i et felt i Excel, adskilt med 'Enter'. Ikonet er aktivt så snart du har markeret en eller flere poster, og kun de markerede poster bliver eksporteret. En ny dialogboks vil give dig mulighed for at åbne resultatfilen i Excel eller gemme filen til en ønsket mappe på din PC.
ACExportToExcelIcon
Indstillinger tillader, at du kan ændre på, hvordan resultatlisten bliver vist. Se mere i Tilpas resultatlisten afsnittet for at få mere information om denne funktion.
ACSettingsIcon

Gruppering af poster i resultatlisten

Nedenunder den kontekstspecifikke værktøjslinje ser du en grå tom linje, som bruges til at gruppere posterne i Resultatlisten. Du trækker simpelthen den kolonne, du ønsker at gruppere efter, op i det grå felt. Denne funktion giver dig mulighed for at gruppere resultatlisten efter indhold i ét eller flere felter. Hvis du for eksempel trækker objekttype kolonneoverskriften til den grå linje, vil søgeresultatet blive grupperet efter objekttype.

ACResultSetGrouping

Du kan godt trække flere kolonner til grupperingslinjen, hvis du ønsker en ekstra gruppering af den første gruppering. Hvis du for eksempel ønsker at sortere på ophavsmand efter gruppering på objektkategori. Funktionen er særligt nyttig, hvis du skal overskue mange ensartede poster med små forskelle. Du kan også sortere grupperne stigende eller faldende ved at klikke på feltet i grupperingslinjen en eller to gange (pilen i feltet skifter tilsvarenden).

Felterne, der bliver grupperet efter, vises i gruppelinjen. Klik på X efter et grupperingsfelt hvis du ønsker at fjerne denne gruppering igen.

Du kan folde en gruppe ind og ud ved at klikke på den lille pil til venstre for gruppeoverskriften.