ACRecordEditorView

Detaljevisning bliver tilgængelig, så snart du har lavet din første søgning. Du kan slå denne visning til eller fra vha. Detaljevisning widget'en i den blå værktøjslinje øverst i skærmbilledet: Detaljevisning er aktiv, når ikonet har en mørkere baggrundsfarve end resten af værktøjslinjen.

ACRecordEditorDarkGreyIcon

Skærmen kan enten vises i det primære Axiell Collections vindue, eller du kan åbne det i et separat browservindue.

Mere skærmplads til postredigering

Felttekster er ofte kun delvist synlige, og i andre tilfælde er selve skrivefeltet for lille til, at du kan overskue indholdet ordentligt. Du kan løse dette problem ved at øge bredden på redigeringsvinduet. Dette kan gøres på flere måder:

Sikr dig allerførst, at din webbrowser kører i fuld skærm ved at klikke på dens maksimerings-ikon i øverste højre hjørne.
Du får allermest plads at arbejde på, hvis du "un-docker" redigeringsvinduet i et separat browservindue. Det gøres ved at klikke på Pop ud ikonet i kontekstmenuen for Detaljevisningen. Denne visning giver det maksimale overblik over den valgte post. Det er især en fordel, hvis du er i gang med en detaljeret registrering. Du kan samtidig nemt skifte tilbage til Resultatlisten ved at bruge Alt+Tab eller Windows proceslinje. Når du lukker det separate browservindue, ACCloseWindowButton flyttes detaljevisningen automatisk tilbage til den primære Axiell Collections skærm.
 
ACPopOutButton
En tredje mulighed er midlertidigt at "slukke for" Resultatliste widget'en via den øverste værktøjslinje. Dette giver dig en fuld skærm at redigere posten på, indtil du igen aktiverer resultatlisten.
Du kan også føre musen hen over vinduesrammen, som adskiller resultatlisten og detaljevisningen. Når musens pege-ikon bliver til en dobbeltrettet pil, kan du trække rammen mod enten venstre eller højre.
 
ACResizePanes
I stedet for at trække med musen, kan du alternativt maksimere skærmen til enten højre eller venstre vha. et klik på et af de to små pile-ikoner i rammen.
 
ACMaxMinDisplay
 
Du kan invertere maksimeringen, hvis du klikker på den modsatrettede pil i rammen.

Hvis nogle felttekster ikke er fuldt læselige, kan du føre musen hen over feltet. Herefter vil du se en lille tekstboks med det fulde feltnavn (samt feltets unikke, tocifrede kode (tag) i parentes).

ACFieldLabelTooltip
 

Detaljevisningens kontekstmenu

ACRecordDetailsContextToolbar

Kontekstmenuen for Detaljevisning vises lige over selve posten (gælder også for zoomskærme). Den indeholder funktioner, som kun er relevante ifm. detaljeret visning eller redigering af poster. Fre venstre mod højre:

Ny post (findes ikke i zoomskærme) åbner en helt tom indtastningsskærm til en ny post. Systemet antager automatisk, at du vil oprette en post af samme type, som du netop arbejdede med. Se under emnet Opret nye poster for yderligere oplysninger.
ACNewRecordIcon2
Kopiere post kopierer enhver post som er vist i Detaljevisning (hvis posten ikke er i redigeringstilstand og du har rettigheder til at oprette nye poster).
ACCopyRecordIcon
Den nye post med de kopierede data bliver åbnet i redigeringstilstand, så du vil kunne ændre noget af indholdet, før du gemmer posten: Du bør i det mindste ændre indhold i felter som har unik indhold, kan for eksempel gælde for Objektnummer: Axiell Collections advarer dig hvis du prøver at gemme en post uden at have ændret unikke felter. Logfelterne bliver nulstillet i den kopierede post - i feltgruppen Log og du kan ændre/slette reciprokke link (mellem objektet og lån for eksempel). Kopiere post funktionen vil først oprette en kopi af den aktuelle post (og vil nulstille post-nummeret og oprettelse og ændringsdata i posten, for det andet vil den køre enhver procedure der er defineret i systemet til at køre i forbindelse med kopiering af poster (.inf), for det tredje vil den slette indhold i kopi-beskyttede felter (felter som ikke er mærket som Redigerbare i datamodellen) og endelig vil posten blive vist i redigeringstilstand i Detaljer om posten widgeten.
Gem post benyttes til at gemme de data du har indtastet i en ny post, eller de ændringer du har foretaget i en eksisterende post. Du bliver ikke spurgt om du ønsker at bekræfte at posten skal gemmes, og posten gemmes med det samme.
ACSaveRecordIcon
Redigeringstilstand skifter fra visningstilstand til redigeringstilstand for den viste post.
ACEditModeIcon
Før du gør dette første gang, bør du sikre dig, at det aktuelle Datasprog i drop-down listen øverst er indstillet til det sprog, du vil indtaste i. Datasproget er det sprog du indtaster data i en post på, hvis du bruger en flersproget Axiell Collections. Dog kan du altid tilføje eller redigere værdier af oversættelser i et hvert aktivt ikke-linket felt ved at åbne Redigér flersprogede tekster , for det relevante felt, når du redigerer posten (Se mere om Redigér flersprogede tekster ovenover).
Klik på et felt for at gøre det aktivt. Nogle felter kan du skrive i, mens du i andre (enumerative felter eller linkede felter) kun kan vælge eksisterende værdier fra en drop-down liste. Drop-down listen for linkede felter indeholder kun termer fra det domæne som er associeret med det linkede felt. Linkede felter kan kendes på et Registeropslag ikon i højre side af feltet, når feltet er i redigeringstilstand: I stedet for at vælge en værdi fra drop-down listen, kan du vælge at klikke på registeropslagsikonet og vælge en anden værdi fra den større liste eller du kan vælge at se termer fra andre domæner og vælge derfra. Dobbeltklik på selve feltet har samme effekt som at klikke på Registeropslag ikonet.
 
ACValidateIcon
 
ACRecordEditorView2
 
Obligatoriske felter, som skal udfyldes, før du kan gemme posten, forbliver røde indtil feltet er udfyldt:
 
ACMandatoryFields
 
Alle felterne i en post er fordelt ud på forskellige faner/skærme, som er arrangeret under hinanden. Det er muligt at have flere faner åbne samtidigt. Scroll ned og prøv at åbne forskellige faner ved at klikke på den lille pil på fanens overskrift, eller klik på den opadvendte pil på en allerede åben fane for at lukke den igen. Herunder vises to lukkede faner/skærme Identifikation og Produktion og Datering, mens Fysiske egenskaber er åbent.
Når du lukker en fane, bevares data i felterne selvfølgelig, som de er.
 
ACScreenTabs
 
Når du redigerer en post, kan ingen andre ændre i posten. Axiell Collections benytter såkaldte "låse" til at håndtere dette. Du kan læse mere om dette i afsnittet Låsning af poster, hvis du f.eks. støder på en post, som er blevet låst utilsigtet eller ved en fejl i systemet.
 
Hvis du klikker på Redigeringstilstand i en post, som allerede er i redigeringstilstand, kan du forlade posten på flere måder. Systemet vil spørge dig, om du ønsker at gemme eventuelle ændringer (Ja), eller lukke posten uden at gemme noget (Nej) eller forblive i redigeringstilstand (Afbryd). Hvis du er usikker på, om du har gjort noget forkert, bør du svare Nej.
Udklip-ikonets drop-down menu kan åbnes ved at bevæge musen hen over Udklipsholder ikonet.
 
ACClipboardIcons
 
Udklipsfunktionen i Collections bruges uafhængig af Windows udklipsfunktion, og du kan bruge den, når du har en post i redigeringstilstand, til at kopiere indhold af det aktive felt til udklipsholderen, og dernæst kopiere indholdet til de samme felter i en anden post. Med Kopier felt muligheden kopiere du data fra det aktive felt fra den post som er i redigeringstilstand. Brug Indsæt felt muligheden når du ønsker at indsætte værdien fra udklipsholderen til det aktuelle åbne felt af samme felttype. For eksempel: Hvis du har kopier en værdi fra f.eks. Titel feltet tidligere og din cursor er i et Titel felt igen, vil Indsæt felt muligheden indsætte den relevante værdi i dette felt. For at bruge Indsæt alle felter er det ligegyldigt hvilket felt der er aktiv: Alle data bliver indsat fra udklipsholderen i de respektive felter.
Muligheden Vis udklipsholder åbner udklipsholderen, så du kan checke hvilke data den indeholder, og giver dig mulighed for at slette alt indhold på én gang.
Udklipsholderen indeholder alle felterne fra det aktuelle applikation, men indholdet i udklipsholderen i en objektdatabase er ikke synlige i biblioteksdatabasen, og visa versa, for eksempel, men de er alle bevaret. Alt hvad du kopiere til udklipsholderen bliver først slettet når du logger ud.
Bemærk at for at kopierer eller indsætte et felt, kan man nu også højreklikke på det aktuelle felt, og vælge det ønskede i popup menuen.
 
ACRightClickPopUpMenu2
Tilføj et nyt felt nedenunder og Fjern feltet kan bruges til at administere forekomsten af felter (grupper). Nogle felter og grupper af felter kan gentages, f.eks. for at kunne registrere flere forskellige materialer, som et objekt består af. Hvis det aktive felt er et felt som kan gentages, kan du klikke på Tilføj felt ikonet for at gentage feltet eller feltgruppen (hvis en gruppe felter hører indbyrdes sammen, dette gælder f.eks. for Dimensioner) lige neden under det aktive felt. Du kan selvfølgelig også klikke på ikonet Fjern felt for at fjerne det aktive felt/feltgruppe, hvis ikke det indeholder relevant information.
ACAddRemoveRowIcons
Flyt felt op og Flyt felt ned kan bruges til manuelt at sortere forekomster af gentagne felter eller feltgrupper, hvis der ikke findes en automatisk sortering. Ikonet er aktivt så snart du placerer cursoren i et felt som kan gentages.
 
Hvis det valgte felt er en del af en feltgruppe, så bliver hele feltgruppen flyttet op eller ned.
Redigér flersprogede tekster (er kun aktiv når cursoren er placeret i et ikke linket flersproget felt) giver dig mulighed for at indtaste oversættelser af feltet, uden du er nødt til først at skifte datasprog.
ACEditMultilingualTextsIcon
Hvis du ønsker det, kan du gøre en af oversættelserne til den invariante værdi, ved at markere radioknappen bag ved ordet, men det er valgfrit. Invariante værdier er med til at gøre oversættelser nemmere: En invariant værdi er en værdi, som ikke blot bliver vist i feltet hvis datasproget er sat til sproget, men bliver også vist, hvis der er valgt et datasprog, for hvilket der ikke er lavet en oversættelse (i det tilfælde, vil data i feltet blive vist med en lys grå farve *, og når det er i redigeringstilstand vil det have en lys blå baggrund, for at indikere at det er en invariant værdi som bliver vist). Den invariante værdi forsvinder så snart du taster noget andet i feltet.
 
ACEditMultilingualDataDialog
Hvis du ønsker at tilføje eller redigere en oversættelse af en flersproget linket term eller navn, så skal du gøre det i selve term- eller navneposten. Du kan åbne og redigere disse poster ved at klikke på den understregede term i den aktuelle post i detaljeret visning eller ved at finde den relevante post i den linkede database, Thesaurus eller Personer og institutioner datakilderne for eksempel.
Hvis du ønsker at oprette en ny valideret term eller navn med oversættelser, så skal du enten oprette en ny post med alle oversættelserne i Thesaurus eller Personer og institutioner først og linke til den efterfølgende, eller taste den nye term eller navn i det linkede felt i det aktuelle datasprog, gemme posten og derefter tilføje oversættelser af termen/navnet i den relevante term/navne post i Thesaurus eller Personer og institutioner datakilderne eller senere via zoomskærmen.
* Bemærk at data som vises med den lyse grå farve også kan indikere at data i feltet er såkaldt arvet data. Det handler om hierarkisk nedarvede data, hvor data fra en overordnet post automatisk kopieres til underposten, fordi f.eks. stamoplysninger (ophav, datering osv.) eller fysiske data (materiale, teknik m.v.) er de samme. Dette gøres for at spare tid og for at sikre, at underposten indeholder tilstrækkeligt mange data til, at den er nem at fremsøge.
Ikonet Åbn alle skærme gør dig i stand til at åbne alle faner/skærme på en gang, mens ikonet Luk alle skærme lukker alle faner/skærme, så det kun er deres titel som forbliver synlig. Ved brug af en af disse ikoner bliver der ikke ændret på tilstanden på posten, som den befinder sig i: Hvis posten er i redigeringstilstand, så forbliver den i redigeringsstilstand, og hvis den er i visningstilstand, så bliver den der.
ACExpandCollapseScreensIcons
Indstillinger (denne funktion ses ikke på zoom-skærme) giver dig mulighed for at vælge, hvilke skærme/faner som skal vises på detaljerede objektposter. Du kan også angive, hvilken rækkefølge de skal vises i. Se under Tilpas Detaljevisningen for at læse mere om denne funktion.
ACSettingsIcon