Søgesproget bruges til at finde alle de poster, som opfylder visse betingelser vedrørende indholdet af felter. For eksempel hvis du ønsker at finde malerier som er malet af Rembrandt eller du søger efter objekter, hvis titel indeholder ordet "kommode". Almindeligvis ønsker du at sammenligne indholdet af et felt med en værdi på en eller anden måde.

Eksempel 1: Først vælger du et felt fra listen Felter , for eksempel forfatter.navn i Bøger databasen i Bibliotekskatalog. Derefter vælger du en Operator: Du fortæller hvordan Axiell Collections skal sammenligne feltindholdet med dit søgeudtryk med operatoren, for eksempel med er operatoren. Til slut færdiggør du søgeudtrykket med den værdi, som du ønsker skal sammenlignes med indholdet i feltet, for eksempel Dickinson*.

Eksempel 2: Hvis du ønsker at finde de poster i objektkataloget, hvor objektnavnet er lig med "model", kan du vælge er fra Operator listen eller selv taste ‘=’ tegnet (eller taste equals i stedet for =). Hele søgeudtrykket kommer så til at se således ud: object_name = model

Hvis du søger dele af søgeord skal der trunkeres med en *, som: object_name = mod*

Efter at have sammensat et søgeudtryk i Søgeudtryk feltet, tryk Enter eller klik på Find knappen for at få udført søgningen.

Vedrørende specialtegn

Et ord (i et termindekseret felt) som i feltet er omgivet af dobbelt anførselstegn, for eksempel “Ægteskabelig lykke”, kan findes ved en avanceret søgning, hvor søgeudtrykket bliver omgivet af enkel anførselstegn: '“Ægteskabelig lykke”' eller ved at trunkere søgeordet, for eksempel: “Ægteskab*

Søgeord kan godt ende med et tegnsætningstegn, som komma, kolon, semikolon, bindestreg og kan stadig trunkeres. Tegnsætningstegnene skal ikke indtastes og Axiell collections ser bort fra disse tegnsætningstegn, når søgningen udføres.

Tegnsætningstegn som forekommer alene (omgivet af mellemrum), et sted i teksten som du søger i et ordindekseret felt som titel og beskrivelse felterne, bliver ikke indekseret, og derfor er det ikke muligt at søge dem ved at bruge  ‘=’ operatoren. Brug indeholder operatoren istedet for.

Hvis der i termindekserede felter (som forfatter, udgiver og objekttype for eksempel) kun findes et tegnsætningstegn, og ikke anden tekst, som for eksempel en bindestreg eller en stjerne, så bliver tegnet indekseret, og du kan søge på tegnet med ‘=’ operatoren. For at søge på enkel anførselstegn eller bindestreg skal tegnet omgives af dobbelt anførselstegn. For et dobbelt anførselstegn så gælder det modsatte: Omgiv tegnet af enkelt anførselstegn. Alt tekst i et termindekseret felt bliver indekseret som et enkelt ord, så du kan ikke søge på et komma, som for eksempel forekommer mellem efternavn og fornavn. Tegnsætningstegn kan godt være en del at den term du ønsker af søge efter så længe du søger efter en del af af feltindholdet ved at trunkere, hvor du vil forvente der vil være et tegnsætningstegn.

Søgeord (termer og datoer) ligesom feltnavne hvori der forekommer en bindestreg (minus-tegn) eller plus-tegn (omgivet af mellemrum eller ej) skal altid være omgivet af dobbelte anførselstegn.

Trunkeringstegnet * kan også optræde i en term: Se mere i afsnittet: Trunkering og tomme søgninger for at få mere information om det.

Ikke-foretrukne term erstatning og relationel søgning

Når du søger i et linket felt, og dit søgeord er en ikke-foretrukken term, vil en automatisk erstatning finde sted, så du søger på den fortrukne term.

Når du søger på en term som har underordnede termer kan Axiell Collections ikke søge på de underordnede termer i samme søgning.

Søgning på flere termer

Du kunne for eksempel ønske at finde en beskrivelse, hvor de to ord sølvbelagt og skål findes. Hvis feltnavnet er Beskrivelse, vil søgestrengen se således ud:

beskrivelse = "sølvbelagt skål"

Orderne skal omgives af dobbelte anførselstegn for at vise at ordene tilsammen udgør de ord, som der skal søges på. Med denne søgning søges der på beskrivelser som indeholder ordene sølvbelagt og skål, og hvilken rækkefølge ordene er indtastet i er ligegyldigt. Det betyder, at en skål som ikke er sølvbelagt også vil blive fundet. Du kan også søge på udtryk, som indeholder anførselstegn i sig, f.eks.:

resumé = "Martin’s selvbiografi"

Alle søgeudtryk som er ment som et selvstændigt søgeudtryk, skal trunkeres (se næste afsnit), indenfor de dobbelte anførselstegn.

Du kan på denne måde søge på flere termer i felter som er ordindekserede, for eksempel felterne titel, beskrivelse og noter : lange tekstfelter.

I termindekserede felter (som for eksempel forfatter, ophav og objekt_navn ) kan du også søge på flere termer i et felt samtidigt, men det gøres blot anderledes: Søgeordene du anbringer mellem anførselstegnen må ikke forekomme i tilfældig rækkefølge, de skal tastes i den korrekte ubrudte rækkefølge og skal starte med begyndelsen af det felt du søger i. Dog kan du også finde ord inde i feltet, så skal du blot trunkere til begge sider.

Trunkering og tomme søgninger

Der er ikke automatisk trunkering i Avanceret søgning. For at trunkere skal du bruge en asterisk (*), for eksempel:

titel = constit*

Dette er også muligt når du søger på flere termer i et enkelt ordindekseret felt (se også forrige afsnit):

titel = "wom* dress"

Hvis du for eksempel i Bibliotekskataloget ønsker at finde ud af, om der er titler som har tomme forfatterfelter, så kan du bruge følgende søgeudtryk (uden mellemrum mellem de dobbelte eller enkelte anførselstegn):

forfatter = ""

forfatter = ''

Når du søger på denne måde i felter som er en del af en feltgruppe og som kan gentages, så finder du kun de poster, hvor alle forekomster af feltet er tomme.
Den modsatte søgning som finder alle poster med data i forfatterfeltet, kan udføres således:

forfatter = *

Når du søger på denne måde i felter som er en del af en feltgruppe, så vil du finde de poster hvor der er mindst en forekomst som har indhold.

Datoer

I avanceret søgning skal datoer altid indtastes omgivet af anførselstegn og angives som åååå-mm-dd (ISO dato format), uanset datoformatet i feltet. Du kan også taste dato i det format som det vises i feltet: For eksempel hvis datotyper er “Europæisk dato”, kan du også taste en dato i dd/mm/yyy format eller yyyy-mm-dd format.

Du kan søge på en bestemt dato ved at bruge = operatoren eller du kan søge på en periode ved at bruge >, <, <= (to), and >= (from) operatorerne, for eksempel:

input.date from "2001-01-01" AND input.date to "2001-12-31"

Bemærk at der i nogle applikationer, som Museum, kan være felter hvor du kan indtaste en dato (fuldstændig eller ufuldstændig, med eller uden tekst), men felterne er ikke defineret som datofelter i i dataordbogen, men som tekstfelter. Det betyder at du i disse felter ikke kan bruge >, <, <=, and >= når du søger datoer. Du må søge i disse felter som andre tekstfelter.

Datotyper

Datotypen af et datofelt er det format som datoen er gemt. For ISO datoer, kan der også være sat et præsentationsformat op, som betyder at datoer i sådant et felt vil blive præsenteret i europæisk format, selv om de er gemt som ISO datoer. I Avanceret søgning kan du søge i forskelligt præsenterede ISO datofelter på to måder, nemlig på ISO dato og på datoen som den ses i præsentationsformatet. Så i et ISO datofelt, som har den europæiske format som præsentationsformat, kan der søges på ISO datoer på lige fod med europæiske datoer. En undtagelse fra denne regel er ISO datoer med Locale date (long) præsentationsformat (som er med dag og måned skrevet med bogstaver): Disse felter kan kun søges med ISO datoer og med Locale date (short) datoer (dit lokale format, det europæiske format European format for eksempel), ikke på Locale date (long) datoer. Du kan således ikke søge disse felter med "Onsdag d. 15. april 1970".

Tal

I søgesproget kan der søges på numeriske værdier, og de skal søges med . som decimaltegn, selv om disse tal (for eksempel beløb) er indtastet med komma som skilletegn (som er tilfældet for Danmark). For eksempel:

accession.pris.værdi = 80.50

Operatorerne >,<, >=, and <= kan også bruges til at sammenligne numeriske værdier.

Checkbokse

Hvis du ønsker at søge efter markerede checkboxes, skal du søge efter bogstavet ‘x’.   Eksempel:

vis_offentligt = ‘x’

_ (indeholder) operatoren

Operatoren _ (indeholder) - du kan ikke skrive contains som operator - i øjeblikket virker _ på samme måde som =.