ACSearchAndReplaceDialog

Søg og erstat dialogen åbner efter du har klikket på forstørrelsesglas-ikonet på værktøjslinjen over Resultatlisten. Ikonet bliver aktiv, når du har valgt en eller flere poster i resultatlisten. Du kan udføre en søg-og-erstat i den valgte post, men du kan også markere flere poster eller du kan vælge at udføre erstatningen for alle poster i søgeresultatet.

ACSearchAndReplaceIcon

I dialogen kan du angive to tekster: Axiell Collections vil søge i det valgte felt efter din indtastede tekststreng og vil erstatte den med den anden tekststreng. Denne funktionalitet giver dig mulighed for hurtigt at rette op på forkerte eller forældede indhold i de valgte poster. Tilføj ny forekomst muligheden er på den anden side ment som en mulighed for at tilføje data, og ikke som en søg-og-erstat: se Tilføj nye felter i batch afsnittet nedest i dette kapitel for mere information.

Valg af felter

I listen over felter til venstre, vælger du en eller flere felter hvori du ønsker at udføre en søg-og-erstat eller du kan vælge blot et felt, hvis du ønsker at tilføje en ny forekomst til feltet. Du kan vælge flere felter ved at holde Ctrl tasten ned, mens du klikker på de felter du ønsker at vælge. Klik derefter på Tilføj knappen for at inkludere feltet/felterne i de valgte felter på højre side.
For at fjerne et valgt felt fra listen over valgte felter vælger du den i listen til højre, og så efterfølgende klikke på Fjern knappen.
Bemærk Tast for at filtrere over begge lister. Disse er nyttige, når du søger et bestemt felt i en lang liste, og du kender navnet eller dele af navnet på feltet: Start med at indtaste den del af feltnavnet du kender, og listen vil blive opdateret, således at du kun ser de felter som indeholder strengen du har tastet ind. Bemærk at søg-og-erstat i skrivebeskyttede felter er muligt - og virker, hvis feltet kun er skrivebeskyttet på skærmen, men ikke i databasen. En søg-og-erstat operation vil kun mislykkes, hvis feltet i databasen er defineret som skrivebeskyttet eller at brugeren slet ikke har adgang til feltet.

Indtastningsfelterne

I feltet Erstat skriver du den tekst, som skal erstattes med teksten i feltet Med . Hvis du lader feltet Med stå tomt, vil indholdet Erstat blive slettet (blanket); hvis det pågældende felt forekommer mere end én gang i nogle af posterne, vil sådanne overskydende tomme felter blive helt fjernet. Hvis feltet indgår i en feltgruppe (f.eks. Dimensioner), slettes de tomme forekomster dog kun, hvis alle felterne i feltgruppen er tomme.

Søg-og-erstat er også muligt i felter med drop-down lister: Brug kun indhold, som bliver vist i drop-down listen i den aktuelle base's sprog i Med feltet.

Hvis du ønsker at tilføje en forekomst til det valgte felt så markerer du Tilføj ny forekomst muligheden. Derefter taster du kun den nye værdi ind i Med boksen. Denne mulighed bruger du også, hvis feltet i forvejen slet ikke har indhold i de aktuelle poster.

Mulighederne

Marker Match helt felt muligheden for at den nye tekst kun skal erstatte den gamle tekst, hvis den gamle tekst er det fulde indhold af feltet. Når den mulighed er markeret, kan du for eksempel søge på The Oxford Dictionary (for at erstatte det med for eksempel, The Concise Oxford Dictionary) og indholdet af de valgte filer vil kun blive erstattet, hvis de er fuldstændig identiske med teksten The Oxford Dictionary. Et felt som indeholder færre eller flere karakterer vil ikke blive erstattet.
Med Match helt ord muligheden vil der kun blive søgt på hele ord. I det tilfælde vil en søg-og-erstat på for eksempel, organisation (som skal erstattes af organization) så vil kun ordet organisation blive erstattet af ordet organization. Et ord som organisational vil ikke blive ændret.
I samme eksempel: Hvis du markerer Match del af ord optionen, vil organisational også blive erstattet og blive til organizational.

Skeln mellem store/små bogstaver - Du kan også angive at søgningen skal skelne mellem store og små bogstaver (ved at markere Skeln mellem store/små bogstaver muligheden for at slå funktionen til), eller specificere det modsatte (det bliver ignoret om det er med store eller små bogstaver) ved ikke at vælge denne mulighed.

Bekræft erstatning - Marker denne mulighed hvis du ønsker at bekræfte hver enkelt erstatning før den bliver udført, så du får fuld kontrol over processen.

Tilføj ny forekomst - Tilføj ny forekomst muligheden skal bruges til at tilføje data, og dette er ikke en søg-og-erstat funktion. Se mere information om dette emne længere nede.

Sprog - Sprog drop-down listen er aktiv i en flersproget version af Axiell Collections. I et flersproget felt kan du angive at du kun vil søg-og-erstat eller tilføje nyt indhold i det valgte sprog.
Hvis du ikke angiver et sprog, når du har en flersproget database, så søger du kun i data i det aktuelle datasprog og du tilføjer ligeledes kun en ny værdi i det aktuelle datasprog.
Et særligt tilfælde opstår, hvis en af de flersprogede felter er markeret som invariant værdi (hvilket kan gøres, hvis data er blevet redigeret i en Adlib application, i Axiell Collections kan dette ikke gøres i øjeblikket). Når du skifter en post til et datasprog, hvor du ikke har udfyldt det flersprogede felt endnu, så vil den invariante værdi automatisk blive vist med grå skrift. (Dette er gjort for at gøre oversættelsen nemmere.) For søg-og-erstat funktioner har dette den konsekvens, at du skal behandle flersprogede felter som om den invariante værdi allerede er blevet sat ind i et felt, hvor du ikke allerede har indtastet data endnu. Så i datasprog, hvor du ønsker at søge og erstatte, skal du søge efter den invariante værdi eller en del af den, ikke efter en tom værdi. Antag at du har en flersproget Titel felt i en post (hvor der er dansk og engelsk som mulige datasprog) og titel findes kun på engelsk (“Of mice and men” for eksempel), og den er tidligere blevet markeret som den invariante* værdi. Hvis du nu starter en søg-og-erstat i dette felt i denne post og i Søg og erstat vinduet sætter du Sprog optionen til Dansk, så skal du huske at du skal søge på den invariante titel (“Of mice and men” i dette eksempel), ikke på et tomt felt, når du indtaster noget i Erstat boksen. Hvis du ønsker at den danske titel skal være “Mus og mænd”, så skal du indtaste Of mice and men i Erstat feltet, Mus og mænd i Med feltet, efter at du også har markeret Match helt felt optionen.

Alt eller ingenting

Hvis du ønsker at erstatte alt indhold i et bestemt felt (ligegyldigt hvad indholdet er) med et nyt indhold, så skal du indtaste en asterisk (*) i Erstat feltet og det nye indhold i Med feltet. Hvis du ønsker kun at tilføje et bestemt indhold i felter som er tomme i forvejen, så lad Erstat feltet stå tomt, og indtast den nye værdi i Med. I disse to tilfælde er det ligegyldigt hvilke Match optioner du vælger.

Erstatning i linkede felter

Når du erstatter en eksisterende term i et linket felt, vil den nye term blive tilføjet til den relevante linkede database, men systemet vil først spørge dig om du virkelig ønsker at tilføje den nye term til den linkede database. Den term som er blevet erstattet forbliver som den var i den linkede database.

Som et resultat af dette, så er her et par anbefalinger når du erstatter termer i katalog-felter som er linket til thesaurus databaser:

Applikationer med feedback link (alle nuværende Axiell Collections applikationer) - Feedback link fra interne autoritets-databaser til kataloger sikrer, at når en term er blevet brugt i kataloget så bliver den konverteret til en ikke-foretrukket term, det eneste du skal gøre er at tilføje Brug term (foretrukket term) i den relevante thesauruspost for at få alle katalogposterne som nu linker til den ikke-foretrukket term opdateret til at linke til den nye foretrukne term, uden at du er nødt til at udføre en søg-og-erstat procedure. Den automatiske opdatering, i hvilken de enkelte link til den gamle post vil blive erstattet af linket til den nye foretrukket term kan tage et stykke tid, afhængig af hvor mange katalogposter der skal opdateres.

Søg-og-erstat checker for flere foretrukne termer

Når du prøver at erstatte en term i et linket felt med en ikke-foretrukket term, som har mere end en foretrukket term via søg-og-erstat, så kan du derefter vælge den ønskede foretrukne term fra Mere end en foretrukket term er fundet dialogen som åbner automatisk.

Tilføje flere forekomster af et felt

Du kan tilføje forekomster af et felt under allerede eksisterende forekomster, via Søg og erstat vinduet. Hvis målfeltet i forvejen er tom, vil den første forekomst blive udfyldt. Hvis feltet er en del af en feltgruppe, vil den tomme forekomst blive tilføjet til alle de andre felter i gruppen: Du kan ikke tilføje værdier til flere felter i en enkelt gruppe forekomst på en gang.

1.Marker Tilføj ny forekomst checkboksen. Adskillige andre optioner vil nu være grået ud fordi ikke er relevant når der skal tilføres nye forekomster.
2.Inkluder feltet til hvilket du ønsker tilføje forekomsten i listen over valgte felter i listen til højre. Du kan kun vælge et felt, ikke flere felter på en gang. Før du starter proceduren, så check om feltet kan gentages: Tag posten med i redigeringstilstand, og prøv at tilføje en tom forekomst til feltet. Hvis du ikke kan det, så prøv heller ikke at tilføje en ny forekomst via søg-og-erstat funktionen, fordi de vil blive gemt i posten, men du vil aldrig blive i stand til at se dem i detaljeret visning!
3.I Med feltet, indtaster du værdien af den nye forekomst. (Lad Erstat feltet være tomt.) Vær sikker på, at du kender datatypen for feltet i 'data dictionary' så du indsætter en valid værdi i den nye forekomst. Axiell Collections udfører ingen validering af datatype.
Når det drejer sig om linkede felter, vil programmet checke om værdien skal tilføjes som en ekstra forekomst i den linkede database. Hvis ikke termen findes i forvejen, vil du blive spurgt (som sædvanligt) om du ønsker at at tilføje termen eller navnet som en post i den linkede database. Hvis du vælger Nej, vil forekomsten heller ikke blive tilføjet.